000โลจิสติกส์
 ข่าวสาร

ตำราออกใหม่ 
- โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
- การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
- หัวหน้าควบคุมการขนส่งสมัยใหม่
- ตำราโลจิสติกส์ประกอบหลักสูตร ปวส.

ตำราราคาพิเศษ (จำนวนจำกัด!)
- โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยให้ประหยัด
- บาร์โค้ด คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบ 
- การจัดการคลังสินค้า

  ด่วน Lean Strategies Consultancy Services 
Lean Strategies Consultancy Services For Automotive Industry
    

  ตำราด้านโลจิสติกส์ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 บริษัทที่ปรึกษา
บริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
บริษัท สตอเรจซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
บริษัท ไอซีที โคออพ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 บริษัท อี เซนเตอร์ จำกัด
บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วีอีเอฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท จัดหาวัสดุดีเยี่ยม จำกัด
บริษัท เวิร์ลทัวริซึมเชน จำกัด
 
More

โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน เฟส 2
(Logistics and Transport Management ; LTM)
สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
เอกสารโครงการ
 
 Loistics and Supply Chain Management


Trainning Chain
การจััดอบรมและสมันาแก่ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และรัฐบาล

Logistics and Supply books
รวมหนังสือด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน  
000โลจิสติกส์


Logistics and Supply Chain Management Institute
 
การจััดอบรมและสัมมนาแก่ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และรัฐบาล

Logistics and Supply Chain Management Institute
      เป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่เกิดจากการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัทโลจิสติกส์เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด ในประเทศไทย และ    Logistics Training International Limited ภายใต้   The People Development Group Public Company Limited    แห่งประเทศอังกฤษ  ซึ่งเป็นศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการของ The Institute of Logistics and Transport , UK ให้พัฒนาวิชาชีพโลจิสติกส์ และการจัดการด้านซัพพลายเชนในต่างประเทศ โดยประเทศไทยได้รับอนุญาตเป็นประเทศที่ 3 ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และเป็นประเทศที่ 9 ของโลก โดยมีพิธีลงนามร่วมลงทุนในวันที่ 25 สิงหาคม 2544

Trainning Chain
การจัดการโลจิสติกส์ Logistics Management
  การจัดการซัพพลายเชน Supply Chain Management
  การจัดการกระจายสินค้า Distribution Management
  การจัดการสำหรับวัสดุ Material Management
การจัดการคลังสินค้า Warehouse Management
การจัดการสินค้าคงคลัง Inventory Management
การจัดซื้อ จัดจ้างและเจรจาต่อรอง Purchasing and Negotiation Management
การจัดการทรัพยากรองค์กร Resources Management
Degree Course from the Institute of Logistics and Transport, UK
หลักสูตรพิเศษ Special Professional Course
จัดอบรมและสัมนาแก่ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และรัฐบาล

News & Event

โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (Logistics and Transport Management ; LTM) เฟส 2 สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน          more   
   
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติส์อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน เป็นโครงการเพื่อฝึกอบรมเพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานทั่วประเทศ
                                                                       more
        
โครงการส่งเสริมลดการใช้พลังงานในสาขาขนส่งเพื่ออุตสหากรรม (The Institute of Industrial Energy)
เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการให้ความรู้ และการวิเคราะห์, การส่งเสริมด้านเงินลงทุนสนับสนุนเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และการส่งเสริมด้านการพัฒนา บุคลากร                                                            more
         
โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ หลักสูตร ''การบริหารจัดการโลจิสติกส์แบบบูรณาการ''
 โครงการร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระหว่างปี 2550-2551 ในหลักสูตรการบริหารจัดการโลจิสติกส์แบบบูรณาการ ครั้งละ 150-350 คน ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง
                                                                       more
การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์สำหรับตัวแทนอุตสาหกรรม (Certified Logistics)                                      
                                                                      
more
       
การพัฒนาบุคลากร และปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์
ดร. คำนาย อภิปรัญชญาสกุล เป็นผู้จัดการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม ของ โครงการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานซัพพลายเชน GPO ขององค์การเภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2550
                                                                       
more 
        
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 
การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์สำหรับผู้บริหาร  บริษัทฯ ได้รับความ ให้เป็นที่ปรึกษาในการอบรมครอบคลุมหลักสูตร การจัดการขนส่ง การจัดการคลังสินค้า และ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการซัพพลายเชน ระหว่างวันที่ 27 พฤศิกายน-21 ธันวาคม 2550      
                                                                     more
   
  more

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การอบรม | ตำรา | ความรู้โลจิสติกส์ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Logistics Training and Consultanting Co., Ltd.
support@logisticsfocus.net
Copyright @2006  e center co.th All Right  Reserved