ข่าวสาร

ตำราออกใหม่   
- โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
- การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
- หัวหน้าควบคุมการขนส่งสมัยใหม่
- ตำราโลจิสติกส์ประกอบหลักสูตร ปวส.

  ตำราราคาพิเศษ (จำนวนจำกัด!)
 - โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยให้ประหยัด
 - บาร์โค้ด คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบ 
 - การจัดการคลังสินค้า

 ด่วน Lean Strategies Consultancy Services 
Lean Strategies Consultancy Services For Automotive

ตำราด้านโลจิสติกส์ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 บริษัทที่ปรึกษา
บริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
บริษัท สตอเรจซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
บริษัท ไอซีที โคออพ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 บริษัท อี เซนเตอร์ จำกัด
บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วีอีเอฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท จัดหาวัสดุดีเยี่ยม จำกัด
บริษัท เวิร์ลทัวริซึมเชน จำกัด
 
More

 News & Event  


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติส์อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน เป็นโครงการเพื่อฝึกอบรมเพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานทั่วประเทศ
                                                                              more
        
โครงการส่งเสริมลดการใช้พลังงานในสาขาขนส่งเพื่ออุตสหากรรม (The Institute of Industrial Energy)
เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการให้ความรู้ และการวิเคราะห์, การส่งเสริมด้านเงินลงทุนสนับสนุนเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และการส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากร
                                                                              more
         
โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ หลักสูตร ''การบริหารจัดการโลจิสติกส์แบบบูรณาการ''
 โครงการร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระหว่างปี 2550-2551 ในหลักสูตรการบริหารจัดการโลจิสติกส์แบบบูรณาการ ครั้งละ 150-350 คน ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง
                                                                            more
การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์สำหรับตัวแทนอุตสาหกรรม (Certified Logistics)                                      
                                                                           
more
       
การพัฒนาบุคลากร และปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์
ดร. คำนาย อภิปรัญชญาสกุล เป็นผู้จัดการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม ของ โครงการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานซัพพลายเชน GPO ขององค์การเภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2550
                                                                         
more 
        
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 
การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์สำหรับผู้บริหาร  บริษัทฯ ได้รับความ ให้เป็นที่ปรึกษาในการอบรมครอบคลุมหลักสูตร การจัดการขนส่ง การจัดการคลังสินค้า และ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการซัพพลายเชน ระหว่างวันที่ 27 พฤศิกายน-21 ธันวาคม 2550       more
   
คู่มือแนะนำแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถ ด้านโลจิสติกส์สำหรับ SME’s  
คู่มือแนะนำแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของการบริการด้าน

โลจิสติกส์สำหรับ SME’s
        
โครงการศึกษา และเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติ สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

                                                                        more 
      
ศึกษาทำเลที่ตั้งศูนย์กลางโลจิสติกส์สุวรรณภูมิ
ศึกษาทำเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า
ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการขนส่งและโลจิสติกส์


       
โครงการประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ กลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง (4.3) และจังหวัดสมุทรปราการ


                                                                       more
       
ศึกษาทำเลที่ตั้งศูนย์กลางโลจิสติกส์ภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก(ระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี)

                                                                      more
      
การอบรมการจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ (Modern Warehouse Management)


                                                                     more
   


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การอบรม | ตำรา | ความรู้โลจิสติกส์ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Logistics Training and Consultanting Co., Ltd.
support@logisticsfocus.net
Co