ข่าวสาร

ตำราออกใหม่   
- โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
- การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
- หัวหน้าควบคุมการขนส่งสมัยใหม่
- ตำราโลจิสติกส์ประกอบหลักสูตร ปวส.

  ตำราราคาพิเศษ (จำนวนจำกัด!)
 - โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยให้ประหยัด
 - บาร์โค้ด คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบ 
 - การจัดการคลังสินค้า

 ด่วน Lean Strategies Consultancy Services 
Lean Strategies Consultancy Services For Automotive

ตำราด้านโลจิสติกส์ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 ตำราออกใหม่
 
โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
 Logistics and Supply Chain
  
More


 บริษัทที่ปรึกษา
บริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
บริษัท สตอเรจซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
บริษัท ไอซีที โคออพ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 บริษัท อี เซนเตอร์ จำกัด
บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วีอีเอฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท จัดหาวัสดุดีเยี่ยม จำกัด
บริษัท เวิร์ลทัวริซึมเชน จำกัด
 
More

 ตำราโลจิสติกส์

 รหัสตำรา 3214 – 2001 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
    จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2. นำกระบวนการของระบบโลจิสติกส์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
3. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบโลจิสติกส์ต่อระบบเศรษฐกิจ
    มาตรฐานรายวิชา
1.  วิเคราะห์และจัดระบบของโลจิสติกส์ในระบบโซ่อุปทาน
2. นำกระบวนการทำงานของระบบโลจิสติกส์ไปใช้ในการทำงาน
    คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น ความสำคัญของระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อระบบเศรษฐกิจและองค์กร บทบาทของโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่อุปทาน กิจกรรมในระบบโลจิสติกส์และแนวโน้มของโลจิสติกส์ต่อระบบเศรษฐกิจ
 

 

รหัสตำรา  3214 – 2002 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
    จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบของต้นทุนโลจิสติกส์
2. คำนวณต้นทุนด้วยระบบต้นทุนตามกิจกรรม
3.  ตระหนักถึงความสำคัญของต้นทุนในระบบโลจิสติกส์
    มาตรฐานรายวิชา
1. คำนวณต้นทุนด้วยระบบต้นทุนตามกิจกรรม
2.  วิเคราะห์จุดคุ้มทุนและจัดทำรายงาน
    คำอธิบายรายวิชา
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของต้นทุนในระบบโลจิสติกส์ ระบบต้นทุนตามกิจกรรมโลจิสติกส์ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
 

 

 รหัสตำรา 3214 – 2003 การบริหารระบบข้อมูลสำหรับโลจิสติกส์
    จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจของระบบข้อมูลในงานโลจิสติกส์
2. เลือกใช้เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์ที่เหมาะสม
3. ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์
    มาตรฐานรายวิชา
1. ดำเนินการตามระบบการไหลเวียนของข้อมูลในงานโลจิสติกส์
2. เลือกใช้เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์ได้เหมาะสมกับงาน
    คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการไหลเวียนของข้อมูลในระบบ (Information Flow) เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์
 เช่น ระบบ Barcode ระบบ RF (Radio Frequency) ระบบ RFID (Radio Frequency Identification)
ระบบ ERP (Enterprise Resources Planning) ระบบ WMS (Warehouse Management System) ระบบ TMS (Transportation Management System ) ตลอดจนแนวโน้มของพัฒนาการด้านเทคโนโลยีในอนาคต การใช้ประโยชน์ของข้อมูลต่างๆ จากระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ให้เกิดประสิทธิภาพ
 

 

รหัสตำรา 3214 – 2004 หลักการจัดซื้อ
    จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจลำดับขั้นตอนและระเบียบวิธีการจัดซื้อ
2. สามารถเลือกใช้เอกสารในการจัดซื้อ
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบของการจัดซื้อ
    มาตรฐานรายวิชา
1. เขียน Flow Chart ลำดับขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้อ
2. จัดเก็บเอกสารการจัดซื้อและกำหนดปริมาณการจัดซื้อ
3. กำหนดจุดสั่งซื้อและปริมาณสินค้าในคลัง
    คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ ส่วนประกอบ วัสดุ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป ระเบียบวิธีการจัดซื้อ เทคนิคการเจรจาต่อรอง การกำหนดปริมาณการจัดซื้อ จังหวะและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดซื้อ การเลือกและหาแหล่งซื้อ การควบคุมสินค้าคงคลัง การตัดสินใจการผลิตหรือเลือกซื้อ วิธีการควบคุมและประเมินผลการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
 

 

รหัสตำรา 3214 – 2005 คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
    จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
2. เลือกทำเลที่ตั้งของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าได้เหมาะสม
3. ตระหนักถึงความสำคัญของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
    มาตรฐานรายวิชา
1. จำแนกความแตกต่างของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
2. เลือกทำเลที่ตั้งของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
    คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ ประโยชน์และความจำเป็นของคลังสินค้าและ ศูนย์กระจายสินค้า การเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม การดำเนินงานในคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า

 
more

Contact Information

ชื่อ ธรรญชนก บุษราคัม
ตำแหน่ง Trainning Manager
Mobile : 087-784-9085,081-430-2924
E-Mail : Thunchanok@logisticsfocus.net
 


 หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การอบรม | ตำรา | ความรู้โลจิสติกส์ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Logistics Training and Consultanting Co., Ltd.
support@logisticsfocus.net
Co