ข่าวสาร

ตำราออกใหม่   
- โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
- การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
- หัวหน้าควบคุมการขนส่งสมัยใหม่
- ตำราโลจิสติกส์ประกอบหลักสูตร ปวส.

  ตำราราคาพิเศษ (จำนวนจำกัด!)
 - โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยให้ประหยัด
 - บาร์โค้ด คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบ 
 - การจัดการคลังสินค้า

 ด่วน Lean Strategies Consultancy Services 
Lean Strategies Consultancy Services For Automotive

ตำราด้านโลจิสติกส์ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 ตำราออกใหม่
 
โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
 Logistics and Supply Chain
  
More


 บริษัทที่ปรึกษา
บริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
บริษัท สตอเรจซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
บริษัท ไอซีที โคออพ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 บริษัท อี เซนเตอร์ จำกัด
บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วีอีเอฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท จัดหาวัสดุดีเยี่ยม จำกัด
บริษัท เวิร์ลทัวริซึมเชน จำกัด
 
More

 ตำราโลจิสติกส์


 รหัสตำรา 3214 – 2006 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
    จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. สามารถสื่อสารและประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3. ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
    มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใช้วิธีการสื่อสารในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
2. สื่อสารและประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและความสัมพันธ์ของการให้บริการลูกค้า บทบาทการบริการลูกค้าขององค์กรในงานโลจิสติกส์ เทคนิคการสื่อสาร การวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 

 

 รหัสตำรา 3214 – 2007 ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์
    จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ์
2. วางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์
3. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบบรรจุภัณฑ์
    มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์
2. เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้เหมาะสมกับชนิดของสินค้า
    คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ์ หน้าที่และความสำคัญของระบบบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม คุณสมบัติของวัสดุต่างๆที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ รวมถึงการวางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์
 

 


 รหัสตำรา 3214 – 2008 หลักการนำเข้าและส่งออก
    จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้า
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ ข้อสัญญา อนุสัญญาของการซื้อขาย สินค้าและการบริการระหว่างประเทศ
3. เลือกใช้เอกสารในการนำเข้าและส่งออกที่เหมาะสมกับรูปแบบการขนส่ง
4. ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเข้าและส่งออก
    มาตรฐานรายวิชา
1. เขียน Flow Chart แสดงกระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้า
2. เลือกใช้เอกสารได้เหมาะสมกับรูปแบบการขนส่ง
    คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้า ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระบบ L/C ระบบภาษีและพิธีการศุลกากรระหว่างประเทศ กลไกของระบบการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ ข้อสัญญา อนุสัญญาของการซื้อขายสินค้าและการบริการระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ของ WTO , GATT และ EU รวมทั้งกลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆ
 

 


 รหัสตำรา 3214 – 2009 กฎหมายการขนส่ง
    จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ความรับผิดชอบระหว่างผู้ส่งสินค้า ผู้สั่งซื้อ ผู้รับขนส่ง และบริษัทประกันภัย
3. เห็นคุณค่าและความสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายการขนส่ง
    มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใช้กฎหมายการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ
    คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของการขนส่งสินค้าและบริการทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และอื่น ๆ ความรับผิดชอบระหว่างผู้ส่งสินค้า ผู้สั่งซื้อ ผู้รับขนส่ง และบริษัทประกันภัยในความชำรุด บกพร่อง สูญหายของสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ในกรณีปกติและกรณีวินาศภัยต่างๆ
 

 

 รหัสตำรา 3214 – 2010 กฎหมายพาณิชยนาวี
    จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ว่าด้วยการ ประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี
2. สามารถบันทึกและรายงานตามคำแนะนำขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ
3. เห็นคุณค่าและความสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชยนาวี
    มาตรฐานรายวิชา
1. ดำเนินการตามขอบเขตของการใช้กฎหมาย สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วย การประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี
2. บันทึกและรายงานตามคำแนะนำขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ
    คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี โดยศึกษาทั้งบริบทและวิธีพิจารณาความ ขอบเขตและอำนาจเอกสารในการพิจารณาคดี สิทธิในการยึด อายัดเรือและสินค้า กฎหมายและข้อตกลงว่าด้วยการช่วยกู้เรือ หรือสินค้า เรือโดนกัน ตลอดจนการเสียค่าชดเชย ค่าเสียหาย และความรับผิดชอบในการชดใช้ การบันทึกและรายงานตามคำแนะนำขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ
 

 
 รหัสตำรา 3214 – 2011 การประกันภัยการขนส่ง
    จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยการขนส่ง
2. เลือกใช้ประกันภัยให้เหมาะสมกับประเภทของการขนส่ง
3. เห็นคุณค่าและความสำคัญเกี่ยวกับการประกันภัยการขนส่ง
    มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใช้ประเภทของการประกันภัยการขนส่ง
2. จัดการเอกสารประกันภัยการขนส่งแต่ละประเภท
    คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษาเกี่ยวกับการประกันภัย การขนส่ง การเลือกใช้ประกันภัยให้เหมาะสมกับประเภทของการขนส่ง ได้แก่ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และอื่น ๆ วิธีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การคิดอัตราเบี้ยประกันภัย เอกสารการประกันภัยขนส่ง
 

 
 รหัสตำรา 3214 – 2012 การบริหารการผลิต
    จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. วางแผนและควบคุมการผลิต
3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย
    มาตรฐานรายวิชา
1. คำนวณปริมาณการใช้ทรัพยากรที่เป็นปัจจัยการผลิต
2. กำหนดปริมาณการผลิตและวางแผนระบบการผลิตสินค้า
    คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการผลิตโดยใช้หลักการกำหนดปริมาณการผลิต การวางแผนระบบการผลิต การตัดสินใจ การพยากรณ์ การวางแผนกำลังการผลิต การใช้ทรัพยากร ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมการผลิตโดยใช้ PERT/CPM
 

 
more

Contact Information

ชื่อ ธรรญชนก บุษราคัม
ตำแหน่ง Trainning Manager
Mobile : 087-784-9085,081-430-2924
E-Mail : Thunchanok@logisticsfocus.net
 


 หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การอบรม | ตำรา | ความรู้โลจิสติกส์ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Logistics Training and Consultanting Co., Ltd.
support@logisticsfocus.net
Co