ข่าวสาร

ตำราออกใหม่   
- โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
- การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
- หัวหน้าควบคุมการขนส่งสมัยใหม่
- ตำราโลจิสติกส์ประกอบหลักสูตร ปวส.

  ตำราราคาพิเศษ (จำนวนจำกัด!)
 - โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยให้ประหยัด
 - บาร์โค้ด คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบ 
 - การจัดการคลังสินค้า

 ด่วน Lean Strategies Consultancy Services 
Lean Strategies Consultancy Services For Automotive

ตำราด้านโลจิสติกส์ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 บริษัทที่ปรึกษา
บริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
บริษัท สตอเรจซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
บริษัท ไอซีที โคออพ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 บริษัท อี เซนเตอร์ จำกัด
บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วีอีเอฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท จัดหาวัสดุดีเยี่ยม จำกัด
บริษัท เวิร์ลทัวริซึมเชน จำกัด
 
More

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติส์อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
 
     
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติส์อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
    
 กระแสโลกาภิวัฒน์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจการค้า เทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมผู้บริโภค กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ในปี พ.ศ. 2552 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน โดยนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มาขยายผลทางปฏิบัติในสถานประกอบการให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และสามารถวัดผลได้ นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานด้านโลจิสิตกส์ภายในองค์กรให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
   
  วัตถุประสงค์
  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์ภายในองค์กรของสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย โดยนำผลการดำเนินงานในปี พ.ศ 2550-2551 มาขยายผลทางปฏิบัติ
  2. เพื่อคัดเลือกสถานประกอบการในกำกับดูแลของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ที่มีการจัดการโลจิสติกส์ระดับที่ดีเลิศจากการวัดศักยภาพด้านโลจิสติกส์โดยใช้แบบประเมินมาตรฐาน
  3. เพื่อสร้างบุคลากรหลักด้านโลจิสติกส์สำหรับเป็นต้นแบบของการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
   
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  2. สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีบุคลกรด้านโลจิสติกส์ที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องภายในองค์กร
  3. มีแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาต่อเนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการเพื่อขยายผลต่อไป
  4. ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับคู่มือการประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
  5. ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับแบบฟอร์มคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์
  6. ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับหนังสือการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ ฟรี
   
  หมายเหตุ :
  - โปรดส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 02-919-3690
  - ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  - ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมกรุณาดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อใช้ในการฝึกอบรม
   
  Download เอกสารโครงการ
  - รายละเอียดของโครงการฯ
  - กำหนดการโครงการฯ
  - แบบตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมการฝึกอบรม
  - แบบฟอร์มต้นทุนโลจิสติกส์
   -แบบสอบถามประเมินศักยภาพโลจิสติกส์
  - แผนที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
   
  ภาพบรรยากาศการอบรมที่ผ่านมา
  วันที่ 22-23 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
  วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
  วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
  วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
  วันที่ 2-3 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสงขลา
   
 
 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่                    
          Tel : 02-202-3646 02-202-3817
          Fax : 02-644-8745
          http://logistics.dpim.go.th
   
 Contact Information
ชื่อ ธรรญชนก  บุษราคัม (Thunchanok Bussarakam)
ตำแหน่ง Training Manager
Mobile : 02-919-3691-2 ,085-261-1551
E-Mail : thunchanok@logisticsfocus.net
   
  Back


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การอบรม | ตำรา | ความรู้โลจิสติกส์ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Logistics Training and Consultanting Co., Ltd.
support@logisticsfocus.net
Co