ข่าวสาร

ตำราออกใหม่   
- โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
- การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
- หัวหน้าควบคุมการขนส่งสมัยใหม่
- ตำราโลจิสติกส์ประกอบหลักสูตร ปวส.

  ตำราราคาพิเศษ (จำนวนจำกัด!)
 - โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยให้ประหยัด
 - บาร์โค้ด คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบ 
 - การจัดการคลังสินค้า

 ด่วน Lean Strategies Consultancy Services 
Lean Strategies Consultancy Services For Automotive

ตำราด้านโลจิสติกส์ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 บริษัทที่ปรึกษา
บริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
บริษัท สตอเรจซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
บริษัท ไอซีที โคออพ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 บริษัท อี เซนเตอร์ จำกัด
บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วีอีเอฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท จัดหาวัสดุดีเยี่ยม จำกัด
บริษัท เวิร์ลทัวริซึมเชน จำกัด
 
More

 โครงการส่งเสริมลดการใช้พลังงานในสาขาขนส่ง
 
     
  สถาบันพลังงานเพื่ออุตสหากรรม (The Institute of Industrial Energy) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   
  ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ
         ภายใต้ภาวะวิกฤติการณ์ทางด้านราคาพลังงาน ที่ปัจจุบันมีความผันผวน ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลก ประเทศไทยซึ่งมีฐานะเป็นผู้นำเข้าพลังงานกว่าร้อยละ 60 ของการใช้พลังงานทั้งประเทศนั้น ได้รับผลกระทบอย่างยิ่งในด้านต้นทุนการผลิตที่ผันผวนตามสภาวะปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการขนส่ง ที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงถึงร้อยละ 36 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งประเทศ โดยเป็นการใช้พลังงานในการคมนาคมขนส่งทางบกกว่าร้อยละ 79 ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากคือ ผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น ความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจลดลง
            ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าว กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงสนับสนุน สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการดำเนิน “โครงการส่งเสริมลดการใช้พลังงานในสาขาขนส่ง” เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการให้ความรู้ และการวิเคราะห์, การส่งเสริมด้านเงินลงทุนสนับสนุนเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และการส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือเป็นแนวทางที่สามารถช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการฯ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้ รวมถึงช่วยลดการใช้พลังงานในภาคขนส่ง ต่อไป
   
  วัตถุประสงค์โครงการ
  1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการกิจการขนส่ง มีโอกาสได้รับการศึกษาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกิจการขนส่งที่มีแนวทางการปรับปรุงอยู่แล้ว ได้รับโอกาสในการนำไปปฏิบัติได้จริง
  3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของผู้ประกอบการกิจการขนส่งได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการร่วมกันประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
   
  รายละเอียดโครงการ
         การดำเนินโครงการฯ นั้น มุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกิจการขนส่งได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงภายในองค์กร โดยเป็นการประชาสัมพันธ์ การช่วยเหลือ สนับสนุน และเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ไปสู่ผู้ประกอบการภาคขนส่ง ซึ่งสามารถแบ่งกิจกรรมการดำเนินโครงการฯ ออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งงานทั้ง 3 ส่วนนั้น มีความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงให้เกิดผลการประหยัดพลังงานในภาคการขนส่งได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังแสดงในรูป และมีรายละเอียดดังนี้
 
   
โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน เฟส2
(Logistics and Transport Management ; LTM)
สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เอกสารโครงการ
 
   
 
 
 Contact Information
ชื่อ ธรรญชนก  บุษราคัม (Thunchanok Bussarakam)
Mobile : 02-175-2986-7,085-261-1551
E-Mail : thunchanok@logisticsfocus.net
   
  Back


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การอบรม | ตำรา | ความรู้โลจิสติกส์ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Logistics Training and Consultanting Co., Ltd.
support@logisticsfocus.net
Co