ข่าวสาร

ตำราออกใหม่   
- โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
- การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
- หัวหน้าควบคุมการขนส่งสมัยใหม่
- ตำราโลจิสติกส์ประกอบหลักสูตร ปวส.

  ตำราราคาพิเศษ (จำนวนจำกัด!)
 - โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยให้ประหยัด
 - บาร์โค้ด คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบ 
 - การจัดการคลังสินค้า

 ด่วน Lean Strategies Consultancy Services 
Lean Strategies Consultancy Services For Automotive

ตำราด้านโลจิสติกส์ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 ตำราออกใหม่
 
โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
 Logistics and Supply Chain
  
More

 บริษัทที่ปรึกษา
บริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
บริษัท สตอเรจซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
บริษัท ไอซีที โคออพ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 บริษัท อี เซนเตอร์ จำกัด
บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วีอีเอฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท จัดหาวัสดุดีเยี่ยม จำกัด
บริษัท เวิร์ลทัวริซึมเชน จำกัด
 
More

  บริการจัดอบรมภายในองค์กร (Inhouse Training)  

ประกอบด้วยหลักสูตรการอบรม ดังนี้
01 หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ Logistics Management
01-1 การจัดการโลจิ สติกส์เบื้องต้น Introduction to Logistics
01-2 การจัดการโลจิสติกส์ระดับกลาง Logistics Awareness
01-3 การวางแผนการไหลของโลจิสติกส์ Planning Logistics Flow
01-4 ตัวแบบการคำนวณในระบบโลจิสติกส์ Spreadsheet Modeling in Logistics
01-5 การจัดการโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิผล Effective Logistics Management

02 หลักสูตรการจัดการคลังสินค้า Warehouse Management
02-1 พื้นฐานการจัดการคลังสินค้า Core Skill Warehouse Management
02-2 หัวหน้าควบคุมงานคลังสินค้าสมัยใหม่ Modern Warehouse Supervisor
02-3 การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิผล Effective Warehouse Management

03 หลักสูตรการจัดการขนส่ง Transport Management
03-1 พื้นฐานการจัดการขนส่ง Core Skill in Transport
03-2 หัวหน้าควบคุมงานขนส่งสมัยใหม่ Modern Transport Supervisor
03-3 การจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิผล Effective Transport Management

04 หลักสูตรการจัดการสินค้าคงคลัง Inventory Control Management
04-1 พื้นฐานการควบคุมสินค้าคงคลัง Core Skills Inventory Control
04-2 เทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลัง Inventory Control Techniques
04-3 เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการ Demand Forecasting Techniques
04-4 การจัดการสินค้าคงคลังย่างมีประสิทธิผล Effective Inventory Management

05 หลักสูตรการจัดการจัดซื้อ Purchasing Management
05-1 พื้นฐานการจัดซื้อ Core Skill in Purchasing
05-2 จิตวิทยา และกลยุทธ์ในการต่อรอง Negotiation Ppsychology and Strategy
05-3 การจัดการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิผล Effective Purchasing Management

06 หลักสูตรการจัดการกระจายสินค้า Distribution Management
06-1 การจัดการการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิผล Effective Distribution Management
                                          
07 หลักสูตรการจัดการพัสดุ Materials Management
07-1 พื้นฐานการจัดการสำหรับพัสดุ Core Skills Material Management
07-2 โลจิสติกส์สำหรับการผลิต Manufacturing Logistics
07-3 การจัดการสำหรับพัสดุอย่างมีประสิทธิผล Effective Material Management

08 หลักสูตรการจัดการทรัพยากร Resources Management
08-1 การจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิผล Effective Human Resources Management
08-2 การจัดการทรัพยากรองค์กรอย่างมีประสิทธิผล Effective Enterprise Resources Management

09 หลักสูตรการจัดการซัพพลายเชน Supply Chain Management
09-01 การจัดการซัพพลายเชน Supply Chain Management
09-02 การจัดการซัพพลายเชนแบบมีประสิทธิผล Effective Supply Chain Management

S หลักสูตรพิเศษ Special Courses
S-01 พัฒนาผู้ฝึกอบรมด้านการจัดการโลจิสติกส์ Certified Trainer in Logistics Management
S-02 การให้บริการด้านโลจิสติกส์ Third Party Services in Logistics Management
S-03 คลังสินค้าอัตโนมัติ Automated Warehouse (AS/RS)
S-04 การจัดการร้านค้าปลีก Retail Store Management
S-05 การจัดการคลังสินค้าระดับโลก World Class Warehouse Management
S-06 ระบบคุณภาพสำหรับงานโลจิสติกส์ Quality System for Logistics
S-07 การซื้อ และจัดการสัญญาด้านโลจิสติกส์ Buying and Managing Logistics Contract
S-08 การค้าระหว่างประเทศ และซื้อระวาง Managing International Trade & freight Forwarding
S-09 โครงการมินิเอ็มบีเอ สำหรับการจัดการการผลิต Mini MBA for Manufacturing Management
S-10 การจัดการตอบสนองผู้บริโภคแบบมีประสิทธิภาพ Efficient Consumer Response Management
S-11 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Management
                                              

Promotion Special   
หลักสูตรต่อวัน 25,000 บาท ไม่รวม Vat 7 %
รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม 30 ชุด สถานที่จัดอบรมอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Download Document

แบบฟอร์มใบสมัคร LTC

การสั่งจองที่นั่ง

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยวัชรพล เลขที่บัญชี 161-2-05740-7
ในนาม ดร. คำนาย อภิปรัชญาสกุล
เมลแจ้งการโอนเงินมาที่ คุณธรรญชนก  e-mail : thunchanok@logisticsfocus.net

Contact Information

ชื่อ ธรรญชนก  บุษราคัม (Thunchanok Bussaracum)
ตำแหน่ง Training Manager
Mobile : 085-261-1551
E-Mail : thunchanok@logisticsfocus.net
 


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การอบรม | ตำรา | ความรู้โลจิสติกส์ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Logistics Training and Consultanting Co., Ltd.
support@logisticsfocus.net
Co