ข่าวสาร

ตำราออกใหม่   
- โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
- การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
- หัวหน้าควบคุมการขนส่งสมัยใหม่
- ตำราโลจิสติกส์ประกอบหลักสูตร ปวส.

  ตำราราคาพิเศษ (จำนวนจำกัด!)
 - โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยให้ประหยัด
 - บาร์โค้ด คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบ 
 - การจัดการคลังสินค้า

 ด่วน Lean Strategies Consultancy Services 
Lean Strategies Consultancy Services For Automotive

ตำราด้านโลจิสติกส์ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 บริษัทที่ปรึกษา
บริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
บริษัท สตอเรจซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
บริษัท ไอซีที โคออพ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 บริษัท อี เซนเตอร์ จำกัด
บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วีอีเอฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท จัดหาวัสดุดีเยี่ยม จำกัด
บริษัท เวิร์ลทัวริซึมเชน จำกัด
 
More

 1.1 ประวัติความเป็นมาของสถาบัน (History)

        ที่ประเทศอังกฤษได้มีการพัฒนาวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ แบบเป็นระบบในปี 1963 (2506) หรือประมาณ 40 ปีที่ผ่านมา ในนาม The Institute of Logistics ซึ่งเป็นสถาบันที่พัฒนาวิชาชีพนักโลจิสติกส์ และในปี 2543 Chartered of Transport ได้รวมกับ The Institute of Logistics และเปลี่ยนชื่อเป็น The Institute of Logistics and Transport (ILT) ปัจจุบัน  เป็นองค์กรภายใต้พระบรมราชินูปถัมภ์แห่งประเทศอังกฤษ  เราจะเห็นวิวัฒนาการของการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องมายาวนาน ซึ่งการพัฒนาวิชาชีพจะร่วมมือกับสถาบันฝึกอบรม และสถาบันการศึกษามากกว่า 60 สถาบันในประเทศอังกฤษเพื่อดำเนินการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

Logistics and Supply Chain Management Institute
   เป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่เกิดจากการร่วมลงทุนระหว่างบริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ในประเทศไทย และ Logistics Training International Limited ภายใต้ The People Development Group Public Company Limited แห่งประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นศูนย์อบรม และพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ ของ The Institute of Logistics and Transport , UK ให้พัฒนาวิชาชีพโลจิสติกส์ และการจัดการด้านซัพพลายเชนในต่างประเทศ โดยประเทศไทยได้รับอนุญาตเป็นประเทศที่ 3 ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และเป็นประเทศที่ 9 ของโลก โดยมีพิธีลงนามร่วมลงทุนในวันที่ 25 สิงหาคม พุทธศักราช 2544 
      ปัจจุับันบริษัท ฯ  เป็นที่ปรึกษาอยู่ในศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย  กระทรวงการคลังได้รับจดทะเบียนบริษัท โลจิสติกส์เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 1308 ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาคมนาคมขนส่ง ด้านการขนส่งสินค้า

  1.2 วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง (Objective)

    1. เติมส่วนที่ขาดให้แก่แผ่นดิน
2. สนับสนุนภาครับบาลและเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจโลก
3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน
4. จัดอบรมและสัมนาแก่ภาครัฐบาล เอกชนและรัฐวิสาหกิจ เพื่อเผยแพร่หลักสูตรระยะสั้น จนถึงระดับปริญญาโท ด้านโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน ผ่านระบบการศึกษาทางไกล
5. อบรมพัฒนาบุคลากรต่อเนื่องเฉพาะกลุ่มภายในองค์กร (Inhouse Training)
6. เป็นที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงองค์กรด้านโลจิสติกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
7. พัฒนาวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชนเพื่อยกระดับให้ทัดเทียมนานาประเทศ
8. วิจัยและพัฒนางานด้านโลจิสติกส์ โดยร่วมกับสถาบันวิจัยในเครือข่ายทั่วโลก  1.3 การบริการ (Services)

    1. จัดฝึกอบรม แก่ภาค เอกชน รัฐวิสาหกิจ และรัฐบาล เพื่อเผยแพร่หลักสูตรระยะสั้น
2. ดำเนินการประสานงาน ระดับประกาศนียบัตร จนถึงระดับปริญญาโทด้านโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน โดยการศึกษาทางไกลจาก Logistics Training International Limited ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก The institute of Logistics and transport แห่งประเทศอังกฤษ
3. อบรมพัฒนาบุคลากรเฉพาะกลุ่มต่อเนื่องภายในองค์กร (Inhouse Training)
4. พัฒนาผู้สอน ด้านโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชนเพื่ออบรมพนักงานต่อเนื่องในองค์กร
5. รับปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหา และปรับปรุงองค์กรด้านโลจิสติกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
6. เป็นศูนย์กลาง ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้องด้าน โลจิสติกส์ ขนส่ง คลังสินค้า และการจัดการซัพพลายเชนผ่านวารสาร Logistics and Supply Chain Management FOCUS เพื่อยกระดับให้ทัดเทียมนานาประเทศ
7. ร่วมมือกับสถาบันของภาครับบาลและเอกชน เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ การจัดการซัพพลายเชน และสาขาที่เกี่ยวข้อง
8. จำหน่ายตำรา ด้านโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชนทั่วมุมโลก
9. วิจัยและพัฒนา งานด้านโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชนของไทยโดยร่วมกับสถาบันวิจัยในเ ข่ายทั่วโลก
  - การจัดการด้านจัดซื้อ และจัดจ้าง 
  - การจัดการคลังสินค้า
  - การจัดการผลิต
  - การจัดการโรงงาน
  - การจัดการสินค้าคงคลัง
  - การจัดการพัสดุ
  - การจัดการกระจายสินค้า
  - การจัดการขนส่ง
  - การจัดการทรัพยากรขององค์กร
  - การจัดการทรัพยากรบุคคล
  - การจัดการด้านบรรจุภัณฑ์
  - การจัดการสารสนเทศ
  - การจัดการค้าปลีกและค้าส่ง
  - การจัดการซัพพลายเชน
  - การจัดการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

1.4 กรอบและแนวทางการดำเนินงาน

    - เป็นผู้ประสาน ผู้สนับสนุน ผู้ให้บริการ และผู้เชี่ยวชาญ จากภาระกิจของสถาบันอย่างชัดเจน
- สร้างพันธมิตรและเครือข่ายกับผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชนภายในประเทศ และภายนอกประเทศ
- พัฒนาและปรับปรุงสถาบันให้เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล และข่าวสารด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนให้แก่ภาคเอกชน และรัฐบาล
- รวบรวมผลงานวิจัยจากต่างประเทศและศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ
- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการซัพพลายเชน
- ผลิตสื่อเพื่อกระจายความรู้ เผยแพร่ผลงานการวิจัย ข่าวสารต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาบุคคล การพัฒนาระบบและขั้นตอนการทำงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่อยู่ในรูปฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ที่จำเป็นในการจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

1.5 คณะกรรมการบริหารสถาบัน (Board of Director)

    ประธานที่ปรึกษา: Mr. David W. Granville, FILT
กรรมการผู้จัดการ: ดร. คำนาย อภิปรัชญาสกุล  FCILT
Logistics Business Consultation : คงศักย์ ล้อเลิศรัตนะ 
คณะที่ปรึกษา (Advisory Board):
Mr. Tony Evann
Mr. Peter Jones
  more


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การอบรม | ตำรา | ความรู้โลจิสติกส์ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Logistics Training and Consultanting Co., Ltd.
support@logisticsfocus.net
Co