ข่าวสาร

ตำราออกใหม่   
- โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
- การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
- หัวหน้าควบคุมการขนส่งสมัยใหม่
- ตำราโลจิสติกส์ประกอบหลักสูตร ปวส.

  ตำราราคาพิเศษ (จำนวนจำกัด!)
 - โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยให้ประหยัด
 - บาร์โค้ด คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบ 
 - การจัดการคลังสินค้า

 ด่วน Lean Strategies Consultancy Services 
Lean Strategies Consultancy Services For Automotive

ตำราด้านโลจิสติกส์ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 บริษัทที่ปรึกษา
บริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
บริษัท สตอเรจซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
บริษัท ไอซีที โคออพ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 บริษัท อี เซนเตอร์ จำกัด
บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วีอีเอฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท จัดหาวัสดุดีเยี่ยม จำกัด
บริษัท เวิร์ลทัวริซึมเชน จำกัด
 
More

1.6 คณะที่ปรึกษา (Advisory Board)
รหัส ชื่อหมวด อันดับที่ ประเภทการจ้าง ชื่อ-สกุล ระดับความ
เชี่ยวชาญ
AG Agriculture And Rural Development Sector
สาขาการเกษตรและพัฒนาชนบท
1
2
3
1
1
1
ดร. ธำรงค์ เมฆโมรา
นายปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
ผศ. ดร. สุมาลี ชิโนกุล
หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ
CO Construction Industry Development Sector
สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง
1
2
3
4
4
5
1
4
นายวันมงคล สุริย์ฉาย
นายไกรวุฒิ วัชญากาญจ์
นายภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์
นายพยัค์ฆชัย พลเยี่ยม
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ
ED Education Sector
สาขาการศึกษา
1
2
3

1
4
4

นางสาวปริยานุช จุลพรหม
นางสาววราภรณ์ ชนะพันธ์
นางสาวกาญจนา บุษราคัม
ผู้เชี่ยวชาญระดับต้น
ผู้เชี่ยวชาญระดับต้น
ผู้เชี่ยวชาญระดับต้น 
EG Energy Sector
สาขาพลังงาน
1
2
3
4
4
2
นายสุเนตร จงเทพ
นายปรเมษฐ์ ศรีโดวัน
นายคำนาย อภิปรัชญาสกุล
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ
EV Environment Sector-KV
สาขาสิ่งแวดล้อม
1
2
1
4
ดร. โอปอล์ สุวรรณเมฆ
นายพยัค์ฆชัย พลเยี่ยม
หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ
หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ
FI Financial Sector
สาขาการเงิน
1
2
3
5
4
5
นายวิบูลย์ ฉัตรธนพรโยธิน
นางสาวอารีรัตน์ โสมสิรินาค
นางสาวสุรินทร ชนะปาโมกโข
ผู้เชี่ยวชาญ
หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ
หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ
HE Health Sector
สาขาสาธารณะสุข
1
2
3
1
1
1
นายแพทย์ วรวุฒิ โฆวัชรกุล
นางสโรชา อภิปรัชญาสกุล
นางสาววรรณธิดา สิงห์สมบัติ

หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ

IN Industry Sector
สาขาอุตสาหกรรม
1
2
3

2
5
4

นายคำนาย อภิปรัชญาสกุล
นายเอกรัตน์ รุจิระเศรษฐกุล
นายกอบกิจ ญาณกิตติ
หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ
หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ
หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ
MS Miscellaneous Sector
สาขาเบ็ดเตล็ด
1
2
3
4
5
1
2
4
นายทรงวุฒิ พวงอินทร์
นายนคพล เอื้อทวีทรัพย์
ผศ. ชัยยุทธ ชิโนกุล
นายกฤตภาส ปัดชา

หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญระดับต้น
หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส

PO Population Sector
สาขาประชากร
1 1 ผศ. สุมาลี ชิโนกุล หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ
TE Telecommunication Sector
สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม
1
2
3
4
4
1
นายพงศ์ไพฑูรย์ สุขสุดช
นายบัญชา ชามนตรี
นายนพดล ตะวงษ์
ผู้เชี่ยวชาญระดับต้น
ผู้เชี่ยวชาญระดับต้น
หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ
TO Tourism Sector
สาขาการท่องเที่ยว
1 4 นางสาวสุธีธิดา สุนทรนนท์ ผู้เชี่ยวชาญระดับต้น
TR Transportation Sector
สาขาการขนส่ง 
1
2
2
2
นายคำนาย อภิปรัชญาสกุล
นายคงศักดิ์ ล้อเลิศรัตนะ
หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ
หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ
UD Urban Development Sector
สาขาการพัฒนาเมือง
1
2
5
4
นายพนม ถวิลญาติ
นายสุมนต์ คำฉายศรี
หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
WS Water Supply & Sanitation Sector
สาขาการประปาและสุขาภิบาล
1
2
4
5
นายวันมงคล สุริย์ฉาย
นายไกรวุฒิ วัชญากาญจ์
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ

 


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การอบรม | ตำรา | ความรู้โลจิสติกส์ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Logistics Training and Consultanting Co., Ltd.
support@logisticsfocus.net
Co