ข่าวสาร

ตำราออกใหม่   
- โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
- การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
- หัวหน้าควบคุมการขนส่งสมัยใหม่
- ตำราโลจิสติกส์ประกอบหลักสูตร ปวส.

  ตำราราคาพิเศษ (จำนวนจำกัด!)
 - โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยให้ประหยัด
 - บาร์โค้ด คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบ 
 - การจัดการคลังสินค้า

 ด่วน Lean Strategies Consultancy Services 
Lean Strategies Consultancy Services For Automotive

ตำราด้านโลจิสติกส์ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 บริษัทที่ปรึกษา
บริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
บริษัท สตอเรจซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
บริษัท ไอซีที โคออพ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 บริษัท อี เซนเตอร์ จำกัด
บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วีอีเอฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท จัดหาวัสดุดีเยี่ยม จำกัด
บริษัท เวิร์ลทัวริซึมเชน จำกัด
 
More

 โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์การจัดทำคู่มือ
 Logistics Capacity Building Roadmap Handbook for SMEs
     ส.อ.ท. ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ม.ธรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร  และ บ.โลจิสติกส์ฯ ออกแบบคู่มือแนะนำแนวทางด้าน โลจิสติกส์ และออกแบบเว็บไซต์ด้านโลจิสติกส์
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ บริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จัดพิธีลงนามในสัญญาการออกแบบคู่มือแนะนำแนวทางด้านโลจิสติกส์ และ การออกแบบเว็บไซต์ด้านโลจิสติกส์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการลงนามในสัญญาฯ นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย       รองศาสตราจารย์  ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล ประธานบริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด คุณสมสุณีย์ ดวงแข เลขานุการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผ่าภัค ศิริสุข ศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดเผยถึงความเป็นมาของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกันสนับสนุนโครงการพัฒนาขีดความสามารถ SMEs ด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ  SMEs  ได้ดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดในด้านโลจิสติกส์ โดยได้ออกแบบคู่มือแนะนำแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิสติสก์สำหรับ  SMEs  โดยมี  4  สถาบัน   ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ทำการออกแบบคู่มือแนะนำแนวทางด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะกับอุตสาหกรรม SMEs โดยเฉพาะ เพื่อเผยแพร่คู่มือแนะนำแนวทางด้านโลจิสติกส์ ให้แก่สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,  ผู้ประกอบการ  SMEs และประชาชนทั่วไป สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ ในองค์กรต่อไป โดยประกอบด้วยคู่มือฯ ดังต่อไปนี้


 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
  

  1. คู่มือแนะนำแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิสติสก์สำหรับ SMEs
เป็นคู่มือแนะนำแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ สำหรับให้ผู้ประกอบการ SMEs ใช้วางแผนและดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ของตนเองได้อย่างเป็นระบบ   ตั้งแต่เริ่มแรก ไปจนถึงการพัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความสามารถในการเข่งขันแบบยั่งยืน   โดยต้องสามารถกำหนดขั้นตอน  วิธีการ  ระยะเวลา    และทรัพยากรที่ต้องใช้ โดยการประเมินหรือวัดผลได้อย่างชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจและนำไปปฏิบัติของพนักงานในองค์กร
  2. คู่มือแนะนำแนวทางในการลดต้นทุนด้านโลจิสติสก์สำหรับ SMEs
เพื่อจัดทำคู่มือแนะนำแนวทางในการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยต้องเป็นคู่มือที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งการใช้วางแผนกลยุทธ์ และแผนการลดต้นทุนโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งผู้ประกอบการสามารถสร้างระบบบริหารต้นทุน, จัดทำงบประมาณ และวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้เหมาะสมกับกิจการ ได้โดยง่าย
  3. คู่มือแนะนำแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของบริการด้านโลจิสติสก์สำหรับ SMEs
เป็นคู่มือแนะนำแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของบริการด้านโลจิสติกส์ ให้แก่เจ้าของกิจการ และผู้บริหารของผู้ประกอบการ SMEs โดยต้องเป็นคู่มือที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้วางแผนและดำเนินการสร้างความเข้าใจ ความต้องการของลูกค้า   และปรับปรุงคุณภาพของบริการด้านโลจิสติกส์ ให้เหมาะสมกับ สินค้า ลูกค้า สภาพการแข่งขัน และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของตนเองได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ
  4. คู่มือวินิจฉัยความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจ
เป็นคู่มือวินิจฉัยความสามารถทาง Logistics หรือ Logistics Scorecard ที่มีความเหมาะสมกับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในสาขาต่างๆ ตลอดจนคู่มือในการใช้งาน Logistics Scorecard นั้น ซึ่งเป็นคู่มือฯที่มีความเรียบง่ายในการใช้งานในระดับที่ผู้ประกอบการ SMEs สามารถนำไปทำการวินิจฉัยได้ด้วยตนเองได้ ซึ่งคู่มือฯ นี้ มี 2 ระดับ ได้แก่ ระดับเบื้องต้น (Basic) และ ระดับก้าวหน้า (Advance)
    
       
สนับสนุนโดย
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ชื่อ ธรรญชนก  บุษราคัม (Thunchanok Bussaracum)
ตำแหน่ง Training Manager
Mobile : 087-784-9085,081-430-2924
E-Mail : thunchanok@logisticsfocus.net

Backหน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การอบรม | ตำรา | ความรู้โลจิสติกส์ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Logistics Training and Consultanting Co., Ltd.
support@logisticsfocus.net
Co