ข่าวสาร

ตำราออกใหม่   
- โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
- การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
- หัวหน้าควบคุมการขนส่งสมัยใหม่
- ตำราโลจิสติกส์ประกอบหลักสูตร ปวส.

  ตำราราคาพิเศษ (จำนวนจำกัด!)
 - โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยให้ประหยัด
 - บาร์โค้ด คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบ 
 - การจัดการคลังสินค้า

 ด่วน Lean Strategies Consultancy Services 
Lean Strategies Consultancy Services For Automotive

ตำราด้านโลจิสติกส์ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 บริษัทที่ปรึกษา
บริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
บริษัท สตอเรจซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
บริษัท ไอซีที โคออพ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 บริษัท อี เซนเตอร์ จำกัด
บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วีอีเอฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท จัดหาวัสดุดีเยี่ยม จำกัด
บริษัท เวิร์ลทัวริซึมเชน จำกัด
 
More

การอบรม

S1-4 Mini MBA in Logistics and Supply Chain Management
  หลักการและเหตุผล โลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน เป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่บริษัทชั้นนำของโลกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อทำให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานทางธุรกิจ ทำให้เกิดการไหลของสินค้า และกระแสเงินสดที่รวดเร็ว สามารถลดต้นทุน เพิ่มกำไร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีและสารสนเทศเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งสามารถลดต้นทุน และรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าทั้งภายนอกและภายในองค์กร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะบูรณาการกระบวนการทางความรู้หลายสาขา และการดำเนินงานให้เป็นกระบวนการ เพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจทั้งปัจจุบันและอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสถาบันโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน จึงได้จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้น โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ทันสมัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามรถในการแข่งขันของประเทศไทยและวาระแห่งชาติ เพื่อทำให้นักบริหารและผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ รวมถึงผู้ปฎิบัติงาน   นักวิชาการทั้งในภาคเอกชน ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ที่ไม่มีเวลาที่จะศึกษาระดับปริญญาโทด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน และต้องการเพิ่มความรู้ ความสามารถในเชิงกลยุทธ์ เป็นการเพิ่มวิสัยทัศน์ และทักษะในการจัดการแบบเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย และการนำความรู้ไปปฎิบัติงานด้านโลจิสติกส์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

  - เติมส่วนทีขาดให้กับแผ่นดิน
 - เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ พฤติกรรม ค่านิยม ทัศนคติที่จำเป็นและทันสมัยกับนักบริหารรุ่นใหม่ทั้งอยู่ ในภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
- เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์กับ คณาจารย์ และกลุ่มผู้เข้าอบรม
- จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และฝึกหัดให้มีการวิเคราะห์เฉพาะเรื่อง (Case Study) เพื่อประโยชน์ในการนำความรู้ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาในการบริหาร
- สนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสได้ศึกษางานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง

โครงสร้างของหลักสูตร

  1. พัฒนาการโลจิสติกส์
  2. ความต้องการโลจิสติกส์ในธุรกิจ
3. การจัดการซัพพลายเชน
4. การจัดการการไหลวัสดุ
5. การตรวจสอบโลจิสติกส์ภายในองค์กร
6. การตรวจสอบลูกค้าภายนอกองค์กร
7. การวิเคราะห์เวลานำ( Lead Time)
8. การกำหนดวัตถุประสงค์ของโลจิสติกส์
9. โครงสร้างการวางแผนโลจิสติกส์
10. การวางแผนการไหลสินค้าคงคลัง
11. การบูรณาการการไหลของวัสดุ
12. การเลือกทำเลที่ตั้งเครือข่ายกระจายสินค้า
13. การวางแผนการจัดซื้อ
14. การวางแผนการผลิต
15. การวางแผนคลังสินค้า
16. การวางแผนขนส่ง
17. การไหลของสารสนเทศ
18. การออกแบบระบบสารสนเทศโลจิสติกส์
19. การจัดการคุณภาพสำหรับโลจิสติกส์
20. การติดตั้งและดำเนินการโลจิสติกส์
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ
- ทดสอบประสบการณ์วิชาชีพ
- ใช้ซอฟต์แวร์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน WMS ,ERP

วัน เวลา สถานที่ในการฝึกอบรม

 ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 19 พฤษถาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2550
 ครั้งที่ 2 : วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2550 
             (จำนวน 6 วัน 48 ชั่วโมง เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์)
 สถานที่อบรม : โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ โทร 0-2559-2222

คณะอาจารย์ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ

 ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล
 ผศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
 อาจารย์คงศักย์ ล้อเลิศรัตนะ
 อาจารย์เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกร
 และทีมผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนที่มี่ ประสบการณ์

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

  - ผู้บริหารระดับสูง
  - ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ
- หัวหน้างาน /ผู้จัดการระดับกลางทุกสายงาน
- ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ /ฝ่ายคลังสินค้า /ฝ่ายขนส่ง/กระจายสินค้า
- ผู้จัดการบัญชีและการเงิน /จัดซื้อและจัดจ้าง
- ผู้จัดการโรงงาน /ฝ่ายผลิต
- ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- นักศึกษาที่กำลังศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
 

อัตราค่าอบรมสัมมนา

ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม ในชั้นเรียน 20,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยรวมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้
  1. แฟ้มเอกสารประกอบการอบรมตลอดหลักสูตร Mini MBA (ปฎิบัติการโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน) จำนวน 1 ชุด
 2. ตำราชุดการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน 1 ชุด
3. ค่ากระเป๋า และเสื้อ แจ๊คเก๊ต 1 ตัว
4. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
5. ค่าดูงานนอกสถานที่ และค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทาง

วิธีการชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชี โครงการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
เลขที่บัญชี 158-2-12370-2 ประเภท สะสมทรัพย์

สนับสนุนโดย

 


Download Document

-  Brochure_LTC_Course
-  แบบฟอร์มใบสมัคร LTC
-  แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสถาบัน
-  สถานที่ฝึกอบรม



 



หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การอบรม | ตำรา | ความรู้โลจิสติกส์ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Logistics Training and Consultanting Co., Ltd.
support@logisticsfocus.net
Co