About Me

บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาจำกัด ได้ให้บริกการแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในการวิเคราะห์ธุรกิจ จัดทำแผนธุรกิจ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สามารถสร้างขีดความสามารถได้  

Service

 ► ให้คำปรึกษาในการทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะสั้น และระยะยาวของประเทศ

 ► ให้คำปรึกษาในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และอุตสาหกรรม

 ► ให้คำปรึกษาในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสหกรณ์

 ► ให้คำปรึกษาในการหาแหล่งเงินทุน การหาผู้ร่วมทุน ในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่

 ► ให้คำปรึกษาในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิณผลตัวชี้วัด แนะนำแก่ ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

 ► ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการทำงาย อบรม การแปรรูกิจการ แก่ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

 ► พัฒนาเพื่อรองรับระบบคุณภาพ IS0 9001 - 2015

 ► ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงธุรกิจเพื่อลดต้นทุน เพื่มยอดขาย และสร้างความยั่งยืนให้กิจการADDRESS
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
75 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัญ คลองสามวา
กรุงเทพมหานครฯ 10150

CONTACTS
Email: support@logisticfocus.net
Phone: 02-175-2986-7
Fax: 02-175-3499