ภาพบรรยากาศงานสัมมนาเพื่อนำเสนอคุณสมบัติและความสามารถของระบบซอฟต์แวร์

วันศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมทวินทาวเวอร์ ถนนพระรามหก กรุุงเทพฯ

ลงทะเบียนสัมมนา
พิธีเปิด โดย ผอ.ดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวรายงานโดย ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล ผู้จัดการโครงการ
พิธีเปิด โดย ผอ.ดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวรายงานโดย ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล
พิธีเปิด โดย ผอ.ดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวรายงานโดย ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล
พิธีเปิด โดย ผอ.ดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวรายงานโดย ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล
ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้จัดการโครงการ ทีมที่ปรึกษาโครงการ ทีมงานจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้จัดการโครงการ ทีมที่ปรึกษาโครงการ ทีมงานจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
การบรรยายหัวข้อ “การติดตั้งซอฟต์แวร์และการตรวจสอบคุณสมบัติการใช้งานโปรแกรมสำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ให้ประสบความสำเร็จ” โดย : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล
การบรรยายหัวข้อ “การติดตั้งซอฟต์แวร์และการตรวจสอบคุณสมบัติการใช้งานโปรแกรมสำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ให้ประสบความสำเร็จ” โดย : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล
การบรรยายหัวข้อ “การติดตั้งซอฟต์แวร์และการตรวจสอบคุณสมบัติการใช้งานโปรแกรมสำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ให้ประสบความสำเร็จ” โดย : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล
ผอ.ดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ เยี่ยมชมบูธจากสถานประกอบการ บริษัท คอมพรีเฮนซีฟ โซลูชั่นส์ จำกั
ผอ.ดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ เยี่ยมชมบูธจากสถานประกอบการ Netizen Co.,Ltd.
ผอ.ดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ เยี่ยมชมบูธจากสถานประกอบการ
การบรรยายสาธิตการใช้ซอฟแวร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์และจัดทำ “ข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์” (Software Requirement Specification: SRS) สามารถกำหนดรายละเอียดโครงสร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดย : บริษัท พลานท์วัน จำกัด
การบรรยายสาธิตการใช้ซอฟแวร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์และจัดทำ “ข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์” (Software Requirement Specification: SRS) สามารถกำหนดรายละเอียดโครงสร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดย : บริษัท พลานท์วัน จำกัด
การบรรยายสาธิตการใช้ซอฟแวร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์และจัดทำ “ข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์” (Software Requirement Specification: SRS) สามารถกำหนดรายละเอียดโครงสร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดย : บริษัท คอมพรีเฮนซีฟ โซลูชั่นส์ จำกัด
การบรรยายสาธิตการใช้ซอฟแวร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์และจัดทำ “ข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์” (Software Requirement Specification: SRS) สามารถกำหนดรายละเอียดโครงสร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดย : บริษัท คอมพรีเฮนซีฟ โซลูชั่นส์ จำกัด
การบรรยายสาธิตการใช้ซอฟแวร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์และจัดทำ “ข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์” (Software Requirement Specification: SRS) สามารถกำหนดรายละเอียดโครงสร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดย : บริษัท คาสโก ไอที จำกัด
การบรรยายสาธิตการใช้ซอฟแวร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์และจัดทำ “ข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์” (Software Requirement Specification: SRS) สามารถกำหนดรายละเอียดโครงสร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดย : บริษัท คาสโก ไอที จำกัด
การบรรยายสาธิตการใช้ซอฟแวร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์และจัดทำ “ข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์” (Software Requirement Specification: SRS) สามารถกำหนดรายละเอียดโครงสร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดย : บริษัท คาสโก ไอที จำกัด
การบรรยายสาธิตการใช้ซอฟแวร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์และจัดทำ “ข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์” (Software Requirement Specification: SRS) สามารถกำหนดรายละเอียดโครงสร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดย : Netizen Co.,Ltd
การบรรยายสาธิตการใช้ซอฟแวร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์และจัดทำ “ข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์” (Software Requirement Specification: SRS) สามารถกำหนดรายละเอียดโครงสร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดย : Netizen Co.,Ltd
การบรรยายสาธิตการใช้ซอฟแวร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์และจัดทำ “ข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์” (Software Requirement Specification: SRS) สามารถกำหนดรายละเอียดโครงสร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดย : Netizen Co.,Ltd
การบรรยายสาธิตการใช้ซอฟแวร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์และจัดทำ “ข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์” (Software Requirement Specification: SRS) สามารถกำหนดรายละเอียดโครงสร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดย : บริษัท ลีดเดอร์ บิซ โซลูชั่น จำกัด
การบรรยายสาธิตการใช้ซอฟแวร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์และจัดทำ “ข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์” (Software Requirement Specification: SRS) สามารถกำหนดรายละเอียดโครงสร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดย : บริษัท ลีดเดอร์ บิซ โซลูชั่น จำกัด
มอบของที่ระลึกให้กับสถานประกอบการที่ขึ้นบรรยายสัมมนา และผู้ที่กรอกแบบสอบถามออนไลน์เป็นท่านแรก
ภาพรวมบรรยากาศผู้เข้าร่วมสัมมนา
ภาพรวมบรรยากาศผู้เข้าร่วมสัมมนา
ภาพรวมบรรยากาศผู้เข้าร่วมสัมมนา
ผู้เข้าร่วมสัมมนาเยี่ยมชมบูธจากสถานประกอบการ Netizen Co.,Ltd
ผู้เข้าร่วมสัมมนาเยี่ยมชมบูธจากสถานประกอบการ Netizen Co.,Ltd
ผู้เข้าร่วมสัมมนาเยี่ยมชมบูธจากสถานประกอบการ บริษัท คาสโก ไอที จำกัด
ผอ.ดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เยี่ยมชมบูธจากสถานประกอบการ บริษัท พลานท์วัน จำกัด
ผอ.ดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เยี่ยมชมบูธจากสถานประกอบการ บริษัท คอมพรีเฮนซีฟ โซลูชั่นส์ จำกัด
บูธจาก บริษัท คาสโก ไอที จำกัด
บูธจาก Netizen Co.,Ltd
บูธจาก บริษัท โอจีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บูธจาก บริษัท คอมพรีเฮนซีฟ โซลูชั่นส์ จำกัด
บูธจาก บริษัท ลีดเดอร์ บิซ โซลูชั่น จำกัด

ADDRESS
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
75 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัญ คลองสามวา
กรุงเทพมหานครฯ 10150

CONTACTS
Email: support@logisticfocus.net
Phone: 02-175-2986-7
Fax: 02-175-3499